Văn hoá

Phòng trưng bày LETON04

Nhiệm vụ

Tạo ra giá trị khách hàng
Thực hiện ước mơ của con người

Phòng trưng bày LETON11

Tầm nhìn

Máy phát điện một cửa
Trở thành người dẫn đầu ngành

Phòng trưng bày LETON20

Triết lý kinh doanh

Đôi bên cùng có lợi
Bền vững

Phòng trưng bày LETON10

Khẩu hiệu nhân viên

Sống với lý tưởng
Có trách nhiệm